Drukuj Drukuj

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków.

Cena: 53,00 zł

Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw dla logistyków.
Powiększ zdjęcie


Autor:
Paweł Andrzejczyk, Krzysztof Pawłowski
Wydawca: Instytut Logistyki i Magazynowania
Rok wydania: 2013
Seria wydawnicza: Biblioteka Logistyka
ISBN: 978-83-63186-40-1
Objętość: 368 stron
  • Pełny opis
  • Spis treści
  • O autorze
  • Recenzje
  • Recenzje klientów
  • Pliki do pobrania

Książka została pomyślana jako  podręcznik uzupełniający dla osób kształcących się w zawodzie technik logistyk według nowej podstawy programowej. Zawiera  syntetyczną prezentację  efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów, czyli przede wszystkim zagadnienia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy - (BHP)  oraz  podejmowaniem  i prowadzeniem działalności gospodarczej - (PDG).  Intencją autorów było także  przedstawienie efektów kształcenia wspólnych dla zawodów w ramach obszaru administracyjno-usługowego, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk. 
Struktura książki podporządkowana została logice funkcjonowania przedsiębiorstw,  z  uwzględnieniem roli logistyki jako funkcji wspierającej działalność operacyjną i strategiczną  w przedsiębiorstwie. Dodatkowym atutem w  ugruntowywaniu zdobytej wiedzy są testy sprawdzające,  zamieszczone po każdym rozdziale.  
Podręcznik przygotowuje do zdobywania umiejętności samodzielnej analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa przy zastosowaniu odpowiednich metod, technik i narzędzi  badań marketingowych i statystycznych, a znajomość podstaw ekonomii i zasad BHP pozwoli przyszłym logistykom na podjęcie racjonalnych działań w pracy zawodowej.  
W książce poruszane są różne zagadnienia  z zakresu ekonomii, prowadzenia działalności gospodarczej, a także zasad BHP.  Przedstawione wątki teoretyczne przeplatają się z praktyczną wiedzą z obszaru logistyki.

Przedmowa

 

1 Podstawy ekonomii

1.1. Podstawy ekonomii w telegraficznym skrócie

1.1.1. Wprowadzenie do ekonomii

1.1.2. Rynek, cena, popyt, podaż - podstawowe wiadomości

1.1.3. Działy ekonomii

1.1.4. Podstawowe prawa ekonomiczne

1.1.5. Narzędzia ekonomisty

1.1.6. Metody badań ekonomicznych

1.1.7. Miejsce ekonomii w logistyce

1.1.8. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

1.2. Mikroekonomia w pigułce

1.2.1. Mikroekonomia i jej miejsce w ekonomii

1.2.2. Rynek jako mechanizm regulacji

1.2.3. Państwo w gospodarce rynkowej

1.2.4. Formy konkurencji rynkowej

1.2.5. Czynniki wpływające na popyt

1.2.6. Prawa i paradoksy rządzące popytem

1.2.7. Krzywa popytu

1.2.8. Elastyczność popytu

1.2.9. Czynniki wpływające na podaż

1.2.10. Prawo podaży

1.2.11. Elastyczność podaży

1.2.12. Popyt i podaż - razem czy osobno?

1.2.13. Pieniądz i jego znaczenie w gospodarce

1.2.14. Funkcje pieniądza w gospodarce

1.2.15. Cena oraz jej rodzaje

1.2.16. Podstawowe funkcje ceny

1.2.17. Zachowania konsumentów na rynku

1.2.18. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

1.3. Makroekonomia w pigułce

1.3.1. Makroekonomia i jej miejsce w ekonomii

1.3.2. Mikroekonomia a makroekonomia

1.3.3. Podstawowe teorie makroekonomii

1.3.4. Wzrost i rozwój gospodarczy

1.3.5. Bariery wzrostu gospodarczego

1.3.6. Mierniki makroekonomiczne

1.3.7. Ruch okrężny w gospodarce

1.3.8. Cykl koniunkturalny lub cykl gospodarczy

1.3.9.  Rola państwa w gospodarce rynkowej

1.3.10. Rynek pracy

1.3.11. Bezrobocie

1.3.12. Inflacja

1.3.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

1.4. Badania statystyczne w procesach logistycznych

1.4.1. Statystyka - wprowadzenie

1.4.2. Podstawowe pojęcia statystyczne

1.4.3. Metody badań statystycznych

1.4.4. Techniki i narzędzia badań statystycznych

1.4.5. Organizacja badań statystycznych

1.4.6. Prezentacja danych statystycznych

1.4.6.1.Szeregi statystyczne

1.4.6.2.Graficzna prezentacja danych statystycznych

1.4.7. Instytucje zajmujące się pozyskiwaniem danych statystycznych

1.4.8. Statystyka opisowa

1.4.8.1.Średnia arytmetyczna

1.4.8.2.Średnia arytmetyczna ważona

1.4.9. Przeciętne pozycyjne

1.4.9.1.Mediana

1.4.9.2.Dominanta

1.4.10. Wnioskowanie statystyczne

1.4.11. Błędy występujące w materiale statystycznym

1.4.12. Programy komputerowe wspomagające wykonywanie obliczeń statystycznych

1.4.13. Zastosowanie statystyki w procesach logistycznych

1.4.14. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

 

2 Podstawy działalności gospodarczej

2.1. Podstawy działalności gospodarczej

2.1.1. Podstawowe pojęcia związane z gospodarką rynkową

2.1.2. Formy organizacyjno - prawne przedsiębiorstw

2.1.3. Zalety i wady wybranych form organizacyjno-prawnych przedsiębiorstw

2.1.4. Procedura uruchomienia działalności gospodarczej

2.1.5. Prowadzenie działalności gospodarczej

2.1.6. Procedura zamykania działalności gospodarczej

2.1.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.2. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej

2.2.1. Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej-wprowadzenie

2.2.2. Przepisy prawa podatkowego

2.2.3. Przepisy prawa autorskiego

2.2.4. Przepisy kodeksu pracy

2.2.5. Przepisy prawa pracy dotyczące ochrony danych osobowych

2.2.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.3. Spotkania służbowe

2.3.1. Spotkania służbowe - wprowadzenie

2.3.2. Zasady obowiązujące w trakcie spotkań służbowych

2.3.3. Zasady organizowania spotkań służbowych

2.3.4. Planowanie spotkania służbowego

2.3.5. Relacje międzyludzkie a zasady spotkań służbowych

2.3.6. Praca w grupie

2.3.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.4. Dokumentacja i korespondencja służbowa

2.4.1. Podstawowe wiadomości

2.4.2. Rodzaje pism występujących w korespondencji służbowej

2.4.3. Zasady i standardy redagowania pism występujących w korespondencji służbowej

2.4.4. Zasady przechowywania dokumentów

2.4.5. Przepisy prawa dotyczące przechowywania dokumentów

2.4.6. Przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych oraz tajemnicy służbowej

2.4.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.5. Urządzenia wykorzystywane w pracy biurowej

2.5.1. Podstawowe wiadomości

2.5.2. Urządzenia wykorzystywane do tworzenia dokumentacji

2.5.3. Urządzenia wykorzystywane do gromadzenia i archiwizacji dokumentacji

2.5.4. Urządzenia wykorzystywane do przesyłania informacji

2.5.5. Zasady korzystania z urządzeń biurowych

2.5.6 Programy komputerowe wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej

2.5.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.6. Koszty i przychody w prowadzonej działalności gospodarczej

2.6.1. Koszty i przychody w prowadzonej działalności gospodarczej - wprowadzenie

2.6.2.. Koszty w prowadzonej działalności gospodarczej

2.6.3. Przychody w prowadzonej działalności gospodarczej

2.6.4. Sprawozdawczość finansowa

2.6.5. Optymalizacja kosztów w prowadzonej działalności gospodarczej

2.6.6. Optymalizacja przychodów w prowadzonej działalności gospodarczej

2.6.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

2.7. Marketing w działalności gospodarczej

2.7.1. Marketing w działalności gospodarczej - wprowadzenie

2.7.2. Rodzaje działań marketingowych

2.7.3. Podstawowe narzędzia marketingowe oraz ich dobór w działalności gospodarczej

2.7.4. Strategie marketingowe oraz sposoby ich planowania

2.7.5.. Analiza wyników prowadzonej działalności gospodarczej

2.7.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

 

3 BHP w procesach logistycznych

3.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy w procesach logistycznych

3.1.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP - podstawy prawne

3.1.2. Schemat systemu prawnego ochrony środowiska pracy w Polsce

3.1.3. Uregulowania dotyczące BHP zawarte w Kodeksie Pracy

3.1.4. Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

3.1.5. Prawa pracodawcy w zakresie BHP

3.1.6. Obowiązki pracownika w zakresie BHP

3.1.7. Prawa pracownika w zakresie BHP

3.1.8. Szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

3.1.9. Znaki stosowane w BHP

3.1.10. Instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy

3.1.11. Uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy

3.1.12. Bezpieczeństwo i higiena pracy BHP w procesach logistycznych - przykłady

3.1.13. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

3.2. Ergonomia w procesach logistycznych

3.2.1. Ergonomia - wprowadzenie

3.2.2. Główne kierunki działań ergonomii

3.2.3. Układ człowiek – elementy pracy (maszyna)

3.2.4. Czynniki występujące w środowisku pracy

3.2.5. Organizacja stanowiska pracy w ujęciu ergonomicznym

3.2.6. Zastosowanie ergonomii w procesach logistycznych

3.2.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

3.3. Ochrona przeciwpożarowa w procesach logistycznych

3.3.1. Ochrona przeciwpożarowa - wprowadzenie

3.3.2. Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy

3.3.3. Prawne aspekty ochrony przeciwpożarowej

3.3.4. Podstawowa wiedza o pożarach

3.3.5. Podstawowe przyczyny powstawania pożarów oraz sposoby działania w przypadku ich powstania

3.3.6. Znaki stosowane w związku z ochroną przeciwpożarową

3.3.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

3.4. Czynniki szkodliwe dla zdrowia występujące w środowisku pracy logistyka oraz metody zapobiegania im

3.4.1. Czynniki negatywne dla zdrowia człowieka występujące w środowisku pracy

3.4.2. Metody minimalizowania negatywnych skutków dla zdrowia występujących w środowisku pracy

3.4.3. Środki ochrony zbiorowej oraz zasady ich stosowania

3.4.4. Środki ochrony indywidualnej

3.4.5. Zasady stosowania środków ochrony indywidualnej

3.4.6. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

3.5. Wypadki przy pracy oraz pierwsza pomoc przedmedyczna

3.5.1. Wypadki przy pracy

3.5.2. Wypadek przy pracy - i co dalej?

3.5.3. Pierwsza pomoc, to obowiązek każdego!

3.5.4. Ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy w zależności od sytuacji

3.5.4.1.Zranienia i krwotoki – pierwsza pomoc

3.5.4.2.Zwichnięcia i złamania – pierwsza pomoc

3.5.4.3.Urazy termiczne oraz porażenie prądem elektrycznym – pierwsza pomoc

3.5.4.4.Zatrucia chemiczne oraz urazy oczu – pierwsza pomoc

3.5.5. Brak oddechu u poszkodowanego – jak działać?

3.5.6. Przebieg modelowej akcji ratunkowej

3.5.7. Test sprawdzający umiejętności i wiedzę

Paweł Andrzejczyk – doktorant Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół Nr 5 w Wałbrzychu. Współautor książki pt. Zapasy i magazynowanie. Przykłady i ćwiczenia. Swoje prace publikuje na łamach czasopism specjalistycznych (m.in. w dmumiesięczniku „Logistyka”).

Krzysztof  Pawłowski – ukończył studia magisterskie na  Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji w Opolu (specjalność logistyka). Nauczyciel przedmiotów zawodowych  w zakresie  logistyki,  zarządzania i ekonomii.  Do jego głównych obszarów zainteresowań należą nowoczesne koncepcje zarządzania i strategie przedsiębiorstw.

Recenzje klientów:

Nikt jeszcze nie recenzował tego produktu.
Aby dodać recenzję, zaloguj się.